Kurumsal

Hakkımızda

Mısırlı Yusuf’tan aldığımız ilhamla, Medine-i Münevvere’de yapılan istişarelerle fikri temelleri atılan Âlem-i İslam Derneği, dünyadaki tüm Müslümanların doğru dini bilgiye rahatça ulaşabilmelerini sağlamak gayesiyle 2018 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Derneğimiz, kurulduğu günden bu yana, Efendi Hazretlerimiz Mahmud Ustaosmanoğlu (kuddise sirruhu) hazretlerinin, “Üç emrim var: Emr-i bi’l-mâruf yapacaksınız, talebe yetiştireceksiniz, ihvâna hizmet edeceksiniz.” sözünü düstur edinerek hizmet etmektedir.

 

İnsanlara Doğru İslam’ı Öğretmek Neden Önemlidir?

İstanbul, ecdadımız Osmanlı döneminde, dünyadaki tüm Müslümanların İslamî meselelerinin çözüm merkeziydi. Müslüman ülkelerin din adamları, ya İstanbul’daki medreselerde yetişir; ya da İstanbul’daki medreselerde yetişmiş hocaların kendi ülkelerinde açtıkları medreselerde eğitim görürlerdi. Bu durum, Müslümanların büyük çoğunluğunun aynı dini kaynaktan beslenip aynı fikri yapıda olmaları neticesini verirdi. Böylece ümmet inançta ve amelde bir olurdu. Bidat fırkalar, sapık fikirlerine neşvünema ortamı bulamazlardı.

Ne zaman ki hilafet ilga edildi; Müslümanlar başsız kaldı; insanlar aynı kaynaktan beslenen, bir icazet silsilesiyle Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’e kadar hocaları belli olan âlimlerden mahrum kaldılar. Hadis-i şeriflerde de beyan edildiği üzere yenileri yetiştirilemediği için bir bir kaybettiğimiz dağ gibi âlimlerimizin yerini, iplerinin hangi yabancı ülkelerin ellerinde olduğu belli olmayan, sapık, cahil din adamları aldı. İslam’ın ismi kullanılarak terör örgütleri kuruldu; Müslümanların çocukları türlü yalanlarla kandırılarak, görüntüde İslam adına, gerçekte İslam karşıtı çalışmaların içine çekildiler.

İstanbul, tarihin kendisine yüklediği vazifeyi tekrar omuzlamalıdır. Dünyadaki tüm Müslümanların dini meselelerine cevap üretecek; yetiştirdiği âlimleri dünyanın dört bir yanına gönderebilecek bir merkez olmalıdır. Âlem-i İslam Derneği’nin hizmet etmek istediği en büyük gaye de budur.

Bu gaye gerçekleştiği takdirde, bu âlimler, toplumlar için adeta bir İslam ve Müslümanlık pınarı olurlar. Bunu gerçekleştirdiği takdirde o cemiyet hem dünyada hem de ahirette mamur bir topluma haline gelmiş olacaktır.

Hayalimiz

Dünyadaki zulmün temel sebebi, insanların, Allah’ın kendilerini yaratmış olduğu fıtrattan uzaklaşmaları ve hayatlarını Allah’ın emrettiği minvalde yaşamamalarıdır. Yıllarca biriktirdiği ev parası çalınan bir kişinin de, öldürülen kadının da, suiistimale uğrayan çocukların da uğradığı zulmü bitirecek olan İslam’ın adaletidir.

O adaletin tesisi de, yediden yetmişe tüm fertleriyle adaleti hayatlarına nakşetmiş; benimsemiş insanların yetişmesiyle mümkündür. Yeryüzünde, Müslüman olsun olmasın zulme uğrayan tek insan kalmayıncaya kadar mücadele edip; adaletiyle dünyaya nam salmış olan Hz. Ömer’in devri gibi bir devre ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu hayal, dinini dert edinen tüm Müslümanların hayali olmalıdır.

 

Siz de bu hayale ortak olun!

Çabalarımız

Bizi, bahsettiğimiz hedefe ulaştırabilecek yegâne yol, eğitim yoludur. Dinin yükünü sırtlanabilecek, donanımlı ve dininde samimi âlimler yetiştirmektir. Samimi âlimlerin membaı da, Osmanlı ecdadımızın takip ettiği usuller üzere kurulan medreselerdir. Bu bağlamda ilk hedefimiz; medrese kültürümüzü, üzerindeki tozlarından arındırıp, evvel emirde Akşemseddinleri, İbn Kemalleri yetiştirmektir. Zira tarih boyunca cemiyetler, önder şahsiyetlerin yönlendirmeleriyle hareket etmiştir. Bu bağlamda Müslümanların en önemli vazifesi hulefa-i raşidin gibi önderlerin yetişebileceği altyapıyı hazırlamaktır.

Binaenaleyh derneğimiz bünyesinde İslamî ilimler eğitimi veren medreseler açmaya gayret ediyoruz. Şu ana kadar açmış olduğumuz hanım kursumuz ve derneğimizin yanında, 2019 yılında Türkiye’de bir ilk olarak hadis hafızlığı medresemizi de “İmam Buhari Medresesi” adıyla açmış bulunuyoruz.

Halk arasında Buhârî ismiyle meşhur olan, İmam Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh isimli şaheseri, günümüzde Allah Rasulü’nün mübarek kelamlarını etkisiz hale getirmek isteyen bidat fırkaların tamamının saldırısı altındadır. İslam dininin kaynağı olmak bakımında Kur’an-ı Kerim’den sonra en sahih kitap olan Buhâri’yi muhafaza etmek, bu ümmetin boynunun borcudur ve farz-ı kifayedir. Buhârî hafızlarının yetişeceği İmam Buhârî Medresesi, çok yakın tarihte bu muhafazanın merkezi olacaktır.

Erkek ve hanım cemaatlere, İstanbul’un farklı ilçelerinde haftalık düzenlemiş olduğumuz sohbetler; günlük düzenlemiş olduğumuz Kur’an-ı Kerim ve İlmihal dersleri vasıtasıyla her Müslümanın bir nebze de olsa doğru dini bilgiye ulaşması için gayret ediyoruz. Yaz kurslarımız vasıtasıyla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın da İslâmî ilimlere ulaşmalarını sağlıyoruz.

Bununla beraber sohbet meclisi kültürüne uzak olan Müslüman kardeşlerimizi İstanbul’da ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzenlemiş olduğumuz tebliğ ve irşat faaliyetleri kapsamında ziyaret ediyor; gerek sokaklarda gerek işyerlerinde imkân nispetinde İslam’dan bahsetmeye çalışıyoruz.

Saydığımız temel çalışma alanlarımızın yanında, bize iletilen yardım taleplerini de Müslümanların desteğiyle geri çevirmemeye çalışıyor; ihtiyaç sahibi olduğu tarafımızca yapılan araştırma ve ziyaretler neticesinde kesinleşmiş olan kişilere sosyal yardım hizmeti veriyoruz.

Bu gaye gerçekleştiği takdirde, bu âlimler, toplumlar için adeta bir İslam ve Müslümanlık pınarı olurlar. Bunu gerçekleştirdiği takdirde o cemiyet hem dünyada hem de ahirette mamur bir topluma haline gelmiş olacaktır.

Yönetim Kurulu

DERNEK BAŞKANI ( KURUCU ÜYE)

MUSTAFA ŞEKERCİ


BAŞKAN YARDIMCISI

MUSTAFA ÇİÇEK


GENEL SEKRETER

MUSTAFA BİLEN


MUHASİP

TARIK ÖZKAN


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ALİ BOZKURT

ALEMİ İSLAM İLİM VE HİZMET DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı: “ÂLEMİ İSLAM İLİM VE HİZMET DERNEĞİ” Derneğidir.

Derneğin kısaltılmış adı: “ÂLEMİSLAMDER”dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlamak amacıyla,

 • Toplumumuzun huzuru ve barışı için; fertlerin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak; dil, din ve tarih şuuru ile yetişip gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Manevi ve ahlaki değerlerimize bağlı her yaştan bireyler yetiştirmek; fertlerin İslami ilimlerde gelişmesine katkıda bulunmak ve bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla yardımlaşmak,
 • Dini İlimler (Arapça dili eğitimi, Hadis, Tefsir, Fıkıh ve Akaid) alanında ilmi eğitim ve çalışmalar yapmak.
 • Dini ilimlerin öğrenilmesi, öğretilmesi, idrak edilmesi, yaşanılması ve yaşatılmasına katkı sağlamak.
 • Milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı, üstün vasıflı örnek nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak.
 • Ailelerin rızası alınmak koşulu ile barınma, eğitim, öğretim, ilaç ve tedavi giderlerini karşılamak veya karşılanması için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak,
 • Muhtaç durumda olan çocukların aileleriyle işbirliği yaparak çocukları topluma kazandırmak amacıyla ve gerekli maddi kaynak oluşturarak, toplumumuzun temel değerleri olan Milli Manevi ve ahlaki değerleri özümseyecek bir anlayışla gerekli eğitim çalışmaları yapmak
 • Birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek için çeşitli proje üretmek, imkânlar ölçüsünde sosyal durumları iyi olanlar ile iş birliğine giderek, sosyal ve ekonomik durumu iyi olmayanlara yardımcı olmak
 • Muhtaç çocukların eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda uzman kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım almak, bu konuda kendilerini yetiştirmiş kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve çocukların bu tür kişi ve kuruluşlardan yararlanmalarını sağlamak,
 • Muhtaç çocuk aileleri arasında işbirliği yaparak bilgi akışını sağlamak, dayanışma ortamı içinde sorunları çözmek,
 • Muhtaç durumda bulunan ailelerin okulda başarılı olup, ancak okuma imkânı olmayan çocuklarına maddi ve manevi katkılarda bulunmak, burs vermek, muhtaç durumda olanlara gerektiğinde yeniden iş kurmaları için gerekli ortamı ve imkânları yaratıcı çalışmalar yapmak,
 • Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici olarak platform oluşturmak ve oluşturulan platformlarda yer almak,
 • 5253 sayılı yasanın 12. maddesi gereğince, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz ve başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
 • İlgili resmi kurumlardan izin almak kaydı ile yapılan bütün anaokulu, özel kreş yuva, özel yurt pansiyon, Kur’an kursu ve camilere destek vermek ve hafızlık ve Kur’an talebelerinin yetişmesine yardımcı olmak.
 • Yurtiçi ve yurtdışı konferanslar, kültürel geziler, toplantılar, seminer, panel vb. çalışmalar tertip etmek.